Privacy statement
FONS & WIJN, gevestigd aan de Radiostraat 4-b, is verantwoordelijk voor de verwerking van de
(persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken
FONS & WIJN verwerkt (persoons-)gegevens omdat u een reguliere of potentiële klant van ons bent
en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· Bedrijfsnaam;
· Voornaam;
· Achternaam
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Woonplaats;
· Overige (persoons-)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door
een profiel op onze website aan te maken.

Verwerken van (persoons)gegevens
FONS & WIJN verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen;
· Verzenden van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of prijscourant;
· Om contact te kunnen leggen, indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen
oefenen;

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
FONS & WIJN tracht niet ( al dan niet ) via haar website bijzondere (persoons-)gegevens te
verzamelen, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke
gegevens of anderszins.

Tevens heeft FONS & WIJN niet de intentie (persoons-)gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die minderjarig zijn. FONS & WIJN kan echter niet vaststellen of een
websitebezoeker fysiek meerderjarig is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn en te
blijven bij de online activiteiten van betreffende minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over minderjarigen verzameld kunnen worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fonswijn.nl.

Bewaren van gegevens
FONS & WIJN bewaart uw (persoons-)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
bovengenoemde doelen te realiseren. FONS & WIJN hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de
(persoons-)gegevens.

Gegevens delen met derden
FONS & WIJN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. FONS & WIJN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat (persoons-)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te
verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons-)gegevens door FONS & WIJN.
Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat bij FONS & WIJN een
verzoek kan worden ingediend om (persoons-)gegevens waarover wij beschikken, kan worden
overlegd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van (persoons-)gegevens of verzoek
tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van
(persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@fonswijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. FONS & WIJN
reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

FONS & WIJN wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiligen van persoonsgegevens
FONS & WIJN neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en heeft passende
maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fonswijn.nl .
FONS & WIJN heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder
andere door
· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall;
· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat).
Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;
· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en
hiërarchie.
In geval van een data- of beveiligingslek zal FONS & WIJN de belanghebbende daarover informeren,
in ieder geval binnen 72 uur. Ook zal FONS & WIJN het data- of beveiligingslek conform AVG melden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websitecookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. FONS & WIJN gebruikt op haar websites zowel functionele als
analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan FONS & WIJN hiermee haar website optimaliseren. De
analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Vastlegging Google Analytics
Vanwege de wetgeving zijn op 8 mei 2018 wijzigingen doorgevoerd in Google Analytics
– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)
– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals
re-marketing.
– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat wij uw bezoekgedrag vastleggen dan kunt u ervoor zorgen dat
Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties
ondernemen:
Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor
de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw
bezoek aan www.fonswijn.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen.
Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.

Plaats van opslag
Persoonsgegevens staan op de servers van FONS & WIJN, welke in Nederland zijn gevestigd. De
website FONS & WIJN worden in Nederland gehost door Premiums mobi.

Wijzigingen van het Privacy Statement
FONS & WIJN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw
vraag dan via info@fonswijn.nl.

Hilversum, Mei 2018